Psihološka podrška

Obolela osoba trpi svojevrsnu ličnu transformaciju, između ostalog i unutar porodičnih odnosa. Oboleli prolaze kroz različite faze od početka dobijanja dijagnoze, tokom lečenja ali i u periodima oporavka. Sam tok lečenja je uglavnom veoma intenzivan i deluje na celokupno psihofizičko stanje pacijenta. Porodica kroz sve te faze prolazi zajedno sa pacijentom, ili ponekad još i dramatičnije, obzirom da je u cilju zaštite pacijenta mnoge stvari i obaveze preuzela na sebe. Radionice su namenjene obolelima od multiplog mijeloma i članovima njihovih porodica. Cilj ovih radionica jeste da oboleli nauče kako da prihvataju životne promene i krize nastale usled iznenadnih, neočekivanih i neprijatnih vesti o dijagnozi, bolesti i prognozi. Izgradnja veštine prevencije i umanjenje stresa koji dodatno slabi imunitet, kod ovih već imunitetno kompromitovanih pacijenata, i utiče na raspoloženje i sveukupno stanje pacijenata, što dodatno može otežati sam proces lečenja. 

Takođe je cilj da pacijenti nauče da postave granice prema sebi i drugima, jačanje ljubavi prema sebi. Jačanje saosećanja i rad na prihvatanju promena na telu i u fizičkom izgledu. Nošenje sa intenzivnim emocijama straha, bespomoćnosti, tuge, besa i ljutnje. Kako su više od polovine obolelih ljudi starije životne dobi osećanje stida i bespomoćnosti je veoma izraženo i na tome kod tih pacijenata treba staviti akcenat. Takođe će se na ovim radionicama ljudi osloboditi da razgovaraju o svojim problemima sa ostalim pacijentima, jačati interpersonalne i komunikacijske veštine, kao i empatiju. Razmena iskustava koja će se neminovno dešavati na ovim radionicama je od neprocenjive važnosti.